Besluitvormig openstelling

Besluitvorming openstelling

De openstelling van de windparken vloeit voort uit het Nationaal Waterplan 2016 – 2021. In dit plan staat dat operationele windparken vanaf het vaarseizoen 2017 onder voorwaarden worden opengesteld. Door de uitvoering van een second opinion op het maatregelenpakket is de openstelling uitgesteld naar het vaarseizoen 2018. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informeerde de Tweede Kamer op 14 maart 2018 per brief over de openstelling van drie offshore windparken per 1 mei 2018 voor doorvaart. Met de informatie van de ervaringen gedurende twee hoogseizoenen zal een evaluatie van de openstelling plaatsvinden. Hierna kan het beleid medio 2020 eventueel worden aangepast.

Bekendmaking 26 april 2018

Om de openstelling van de windparken mogelijk te maken zijn in de beleidsregel voorwaarden opgenomen waaraan men zich moet houden in een windpark. De beleidsregel (Staatscourant 2018-22588) is van toepassing op basis van artikel 6.10 van de Waterwet instellen van veiligheidszones rondom windparken in de Nederlandse territoriale zee en de Nederlandse exclusieve economische zone. De algemene beleidsregel vormt de basis voor het Besluit van Algemene Strekking (B.A.S.) dat per windpark is opgesteld.

Terinzagelegging

De Staatscourant van 26 april 2018 bevat de besluiten: B.A.S. Prinses Amalia Windpark (stcrt-2018-22895) en B.A.S. Windpark Luchterduinen (stcrt-2018-22909). De besluiten lagen van donderdag 26 april tot en met donderdag 7 juni 2018 ter inzage.De Staatscourant van 30 april 2018 bevat het besluit: B.A.S. Offshore Windpark Egmond aan Zee (stcrt-2018-23769). Het besluit lag van maandag 30 april tot en met maandag 11 juni 2018 ter inzage.

Bezwaar

De Vissersbond en de betrokken windmolenexploitanten dienden bezwaar in tegen de gewijzigde besluiten over de veiligheidszone rondom windparken. De besluiten maken doorvaart en vissen met een hengel mogelijk. De windparkeigenaren uitten hun bezorgdheid over bescherming van hun eigendommen en scheepvaartveiligheid. De vissersbond vond dat de minister onvoldoende rekening hield met de belangen van de visserij. De bezwaarprocedure voorziet in een hoorzitting. De bezwaarmaker hebben tijdens de zitting hun bezwaren toegelicht.

Besluiten blijven in stand

In de bestuurlijke heroverweging besloot de minister dat het besluit in stand blijft. De bezwaren van de visserijsector en windparkeigenaren zijn ongegrond omdat onafhankelijk onderzoek aantoont dat scheepvaartveiligheid en bescherming van eigendommen een aanvaardbaar niveau heeft. Handhaving is risicogestuurd, dat wil zeggen dat overtredingen opgespoord en vervolgd kunnen worden. 100% handhaving is niet mogelijk maar het proces is zo geregeld dat bij een overtreding de juiste beslissingen genomen kunnen worden. Mocht een bezwaarmaker onevenredig veel schade ondervinden van de beleidswijziging dan is beroep op nadeelcompensatie mogelijk. Er is geen beroep aangetekend, de bestreden besluiten blijven ongewijzigd in stand en zijn hierdoor onherroepelijk.

december 2018