Windenergie op zee

Windenergie op zee

Nederland werkt aan duurzame, betrouwbare en beschikbare energie die voor iedereen betaalbaar is. Een overgang naar een duurzame energievoorziening is van groot belang. De Nederlandse Noordzee kan een grote rol spelen in het realiseren van de nationale bijdrage aan de doelen van het klimaatakkoord van Parijs. Verder spelen de afnemende beschikbaarheid van fossiele brandstoffen en de mate van afhankelijkheid van internationale energieleveranciers een rol.

Belangenafweging

Bij het uitvoeren van de plannen voor grootschalige uitrol van windenergie op zee, houdt de overheid zoveel mogelijk rekening met andere belangen op zee en aan de kust. Er wordt regelmatig overleg gevoerd met onder andere de windenergiesector, scheepvaartsector, visserij, recreatievaart en kustoverheden. Voor de belangenafweging worden voor specifieke onderwerpen (afwegings)kaders opgesteld of toegepast. Ook hierbij worden de betrokken sectoren en overheden gevraagd om input en reactie.

Hoewel het lijkt dat er letterlijk een zee aan ruimte beschikbaar is op de Noordzee, is al veel ruimte in gebruik: zo is er scheepvaart, visserij, olie- en gaswinning, er zijn oefengebieden van Defensie, natuurgebieden en plekken voor zandwinning. Ook is de zee op sommige plaatsen ongeschikt voor windmolens, omdat ze te diep is. Daarnaast betekent een grotere afstand tot de kust langere, duurdere kabels en hogere kosten aan onderhoud. Waar uiteindelijk windmolens komen, luistert dus heel nauw. Er wordt gekeken naar betaalbaarheid, de energieopbrengst en effecten op onder meer natuur, olie- en gaswinning, visserij, scheepvaart en toerisme.

Samenwerken

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Rijkswaterstaat werken samen aan het realiseren van de doelstelling in het programma Windenergie op Zee. Bij het realiseren van de plannen worden de windenergiesector, de stakeholders op zee, de kustoverheden en bewoners betrokken.

Definitie windpark:

een samenstel van voorzieningen waarmee windenergie wordt geproduceerd, waarbij onder een samenstel van voorzieningen wordt verstaan alle aanwezige middelen die onderling met elkaar zijn verbonden voor de productie van windenergie. (volgens de Wet windenergie op zee, art 1, lid 2)