Windenergie op zee

Nederland werkt aan duurzame, betrouwbare en beschikbare energie die voor iedereen betaalbaar is. Een overgang naar een duurzame energievoorziening is van groot belang. De Nederlandse Noordzee kan een grote rol spelen in het realiseren van de nationale bijdrage aan de doelen van het klimaatakkoord van Parijs. Verder spelen de afnemende beschikbaarheid van fossiele brandstoffen en de mate van afhankelijkheid van internationale energieleveranciers een rol.

windenergie op zee

Belangenafweging

Bij het uitvoeren van de plannen voor grootschalige uitrol van windenergie op zee, houdt de overheid zoveel mogelijk rekening met andere belangen op zee en aan de kust. Hoewel het lijkt dat er letterlijk een zee aan ruimte beschikbaar is op de Noordzee, is al veel ruimte in gebruik: zo is er scheepvaart, visserij, olie- en gaswinning, er zijn oefengebieden van Defensie, natuurgebieden en plekken voor zandwinning. Ook is de zee op sommige plaatsen ongeschikt voor windmolens, omdat ze te diep is. Daarnaast betekent een grotere afstand tot de kust langere, duurdere kabels en hogere kosten aan onderhoud. Waar uiteindelijk windmolens komen, luistert dus heel nauw. Er wordt gekeken naar betaalbaarheid, de energieopbrengst en effecten op onder meer natuur, olie- en gaswinning, visserij, scheepvaart en toerisme.

Samenwerken

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werken samen aan het realiseren van de doelstelling in het programma Windenergie op Zee. Bij het realiseren van de plannen zijn de windenergiesector, de stakeholders op zee, de kustoverheden en bewoners betrokken.