Noordzeeloket

Inspraak en consultatie

Op verschillende momenten in de besluitvorming over windenergie op zee is formele inspraak mogelijk. Op deze pagina ziet u welke documenten ter inzage liggen en vindt u een doorverwijzing naar de organisatie waar u uw zienswijze kunt indienen.

Ontwerpkavelbesluiten III en IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) ter inzage

Van vrijdag 2 juni tot en met donderdag 13 juli 2017 liggen de ontwerpkavelbesluiten ter inzage voor de kavels III en IV in het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid). In een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd en geëxploiteerd mag worden. De betreffende kavels liggen meer dan 18,5 kilometer uit de kust. Iedereen kan reageren op de ontwerpkavelbesluiten met een zienswijze.

Ontwerpkavelbesluiten
Voor de ontwerpkavelbesluiten zijn milieueffectrapporten (MER-en) opgesteld om de gevolgen voor het milieu in beeld te brengen. U kunt nu reageren op de ontwerpkavelbesluiten en de onderliggende stukken, waaronder de MER-en. Van vrijdag 2 juni tot en met donderdag 13 juli 2017 liggen ter inzage:

• Ontwerpkavelbesluit III windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) en de onderliggende stukken. Via Bureau Energieprojecten kunt u de stukken bekijken en een zienswijze indienen.

• Ontwerpkavelbesluit IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) en de onderliggende stukken. Via Bureau Energieprojecten kunt u de stukken bekijken en een zienswijze indienen.

De start van de inspraakperiode voor de ontwerpkavelbesluiten III en IV is aangekondigd in diverse lokale en regionale bladen en in de Staatscourant.

Meer informatie
Uitgebreide informatie vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u na het bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.


Conceptnotities reikwijdte en detailniveau kavel V en net op zee windenergiegebied Hollandse Kust (noord)

Van vrijdag 14 april 2017 tot en met maandag 29 mei 2017 lag de conceptnotitie reikwijdte en detailniveau (concept-NRD) kavel V (en eventueel innovatiekavel VI) Hollandse Kust (noord) ter inzage. Gelijktijdig lag de concept-NRD voor het net op zee Hollandse Kust (noord) ter inzage. Voor het kavelbesluit voor het windpark op zee en de aanleg van het net op zee dat nodig is voor de aansluiting van het windpark op het hoogspanningsnet, worden milieueffectrapportages uitgevoerd. In beide conceptnotities reikwijdte en detailniveau is aangegeven op welke wijze de milieuonderzoeken worden uitgevoerd en hoe dit in de milieueffectrapporten moet worden opgenomen. Tijdens de terinzageperiode kon iedereen hierop reageren met een zienswijze.

Milieueffectrapportage
Het voornemen voor kavelbesluit V (en eventueel innovatiekavel VI) en het net op zee betreft MER-beoordelingsplichtige projecten. Met milieueffectrapporten (MER’en) worden (mogelijke) milieueffecten, bijvoorbeeld op leefomgevingskwaliteit (mens), gezondheid, landschap, natuur, bodem en water in beeld gebracht zodat deze effecten een volwaardige rol kunnen spelen bij de besluitvorming. In de conceptnotitie reikwijdte en detailniveau is aangegeven op welke wijze het milieuonderzoek zal worden uitgevoerd en hoe dit in de MER’en moet worden opgenomen. Van vrijdag 14 april 2017 tot en met maandag 29 mei 2017 lagen ter inzage:

  • De conceptnotitie reikwijdte en detailniveau voor het voornemen voor de bouw en exploitatie van een windpark op zee in kavel V (en eventueel innovatiekavel VI) Hollandse Kust (noord). Via Bureau Energieprojecten kunt u de stukken bekijken.
  • De conceptnotitie reikwijdte en detailniveau voor het voornemen voor het net op zee Hollandse Kust (noord) dat nodig is voor de aansluiting van het windpark op het hoogspanningsnet. Via Bureau Energieprojecten kunt u de stukken bekijken.

De terinzageperiode voor kavelbesluit V (en eventueel innovatiekavel VI) en het net op zee is aangekondigd in diverse lokale en regionale bladen en in de Staatscourant.

Informatiemarkten
De ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu hebben samen met TenneT (beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland) inloopavonden georganiseerd op dinsdag 9 mei in Zandvoort, woensdag 10 mei in Wijk aan Zee en donderdag 11 mei in Egmond aan Zee. Geïnteresseerden hadden de mogelijkheid om de informatiemarkt te bezoeken en vragen te stellen aan de aanwezige medewerkers van de overheid. Bekijk hier de posters die tijdens deze inloopavonden op grote panelen zijn getoond.

Vaststelling Rijksstructuurvisie

Op 7 december 2016 is de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust vastgesteld en vervolgens aan de Eerste en Tweede Kamer verzonden. Het kabinet wijst met deze Rijksstructuurvisie twee extra stroken aan voor de bouw van windmolenparken op zee. De gebieden Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust (noord) zijn gekozen in de Routekaart na een uitgevoerde Haalbaarheidsstudie. De twee extra stroken sluiten aan op eerder aangewezen gebieden buiten de 12-mijlszone. Deze stroken liggen binnen de zogenoemde 12-mijlszone tussen 18,5 en 22,2 kilometer uit de kust.

De procedure voor het aanwijzen van gebieden voor windenergie is met de vaststelling van de Rijksstructuurvisie afgerond. Er werd al gewerkt aan vervolgbesluiten voor het net op zee en kavels buiten de 12-mijlszone. Er wordt nu ook gewerkt aan de voorbereiding van kavelbesluiten voor windparken die deels binnen de 12-mijlszone in de nieuwe stroken vanaf 18,5 km uit de kust liggen.