Inspraak en consultatie

Op verschillende momenten in de besluitvorming over windenergie op zee is formele inspraak mogelijk. Op deze pagina ziet u welke documenten ter inzage liggen en vindt u een doorverwijzing naar de organisatie waar u uw zienswijze kunt indienen.

Wijzigingsbesluit kavelbesluit Borssele V ter inzage

Van vrijdag 1 september 2017 tot en met vrijdag 13 oktober 2017 liggen de besluiten ter inzage voor Wijzigingsbesluit kavelbesluit V windenergiegebied Borssele. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpwijzigingsbesluit kunnen beroep instellen.

Van vrijdag 1 september 2017 tot en met vrijdag 13 oktober 2017 ligt ter inzage: Wijzigingsbesluit kavelbesluit V windenergiegebied Borssele en de onderliggende stukken. Via Bureau Energieprojecten  kunt u de stukken bekijken. De start van de inspraakperiode is aangekondigd in diverse lokale en regionale bladen en in de Staatscourant.

Ontwerpkavelbesluiten III en IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) ter inzage

Van vrijdag 2 juni tot en met donderdag 13 juli 2017 lagen de ontwerpkavelbesluiten ter inzage voor de kavels III en IV in het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid). In een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd en geëxploiteerd mag worden. Debetreffende kavels liggen meer dan 18,5 kilometer uit de kust. Iedereen kon reageren op de ontwerpkavelbesluiten met een zienswijze.

Ontwerpkavelbesluiten

Voor de ontwerpkavelbesluiten zijn onlangs milieueffectrapporten (MER-en) opgesteld om de gevolgen voor het milieu in beeld te brengen.  Van vrijdag 2 juni tot en met donderdag 13 juli 2017 lagen ter inzage:

De start van de inspraakperiode voor de ontwerpkavelbesluiten III en IV was aangekondigd in diverse lokale en regionale bladen en in de Staatscourant.

Meer informatie

Uitgebreide informatie vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u na het bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.