Research

On this page you can find files relating to investigations. Mostly in Dutch

Documenten en publicaties

Aanvullende beschermde gebieden op de Noordzee - Samenvatting onderzoek 2009-2012

Biodiversity hotspots on the Dutch Continental Shelf

Conservation objectives for N2000 sites report (annex)

Conservation objectives for Dutch Natura 2000 sites (IMARES, 2009)

Conservation plan for the Harbour Porpoise Phocoena phocoena in The Netherlands - towards a favourable conservation status

Distribution maps for the North Sea fisheries Methods and application in Natura 2000 areas

Een verkenning naar de natuurwaarden van de Zeeuwsche Banken

Fishing activities on the Dogger Bank 2006-2011 (LEI)

Fishing activities on the Frisian Front and the Cleaver Bank - Historic developments and effects of management (LEI)

Gasfonteinen, pockmarks en habitattype H1180 - Aanvullende beschermde gebieden op de Noordzee

Gebieden met bijzondere ecologische waarden op het Nederlands Continentaal Plat, Lindeboom (2005)

Gebiedsbescherming Noordzee, Lindeboom (2008)

Gegevens voor aanmelding van mariene Habitatrichtlijngebieden, Bos et al. (2008)

Instandhoudingsdoelen Natura 2000-gebieden Noordzee, IMARES (2009)

Instandhoudingsdoelen Natura 2000-gebieden Noordzee, IMARES (2009) [Bijlagenrapport]

Marine Protected Areas and commercial fisheries - the existing fishery in potential protected areas, and a modelling study of the impact of protected areas on North Sea Plaice

Nadere effectenanalyse Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone, fase 2 (Externe werking Waddenzee en Noordzeekustzone)

Nadere effectenanalyse Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone, fase 2 (Hoofdrapport)

Nadere effectenanalyse Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone, fase 2 (Mitigatie bestaand gebruik - niet Nb vergund)

Nadere effectenanalyse Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone, fase 2 (Kader zandsuppleties Waddenzee en Noordzeekustzone)

Nadere effectenanalyse Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone, fase 2 (Deelrapport cumulatie)

Nadere effectenanalyse Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone - Deelrapport Niet Nb-wetvergund gebruik

Onderzoek naar bijvangst bruinvissen in de Nederlandse visserij

Passende beoordeling Boomkorvisserij op vis in de Nederlandse kustzone - Algemeen deel

Passende beoordeling Boomkorvisserij op vis in de Nederlandse kustzone - Bijlagen

Passende beoordeling Boomkorvisserij op vis in de Nederlandse kustzone - Deelrapport Noordzeekustzone

Passende beoordeling Boomkorvisserij op vis in de Nederlandse kustzone - Deelrapport Vlakte van de Raan

Passende beoordeling Boomkorvisserij op vis in de Nederlandse kustzone - Deelrapport Voordelta

Verkeersanalyse scheepvaart Noordzeekustzone - Eindrapport

Verkenning natuurwaarden Borkumse Stenen project Aanvullende Beschermde Gebieden

Verspreidingskaarten voor de Noordzeevisserij - Methodiek en toepassing op Natura 2000 gebieden

Vogelwaarden van de Bruine Bank - Project Aanvullende Beschermde Gebieden