Ecotopen

Legenda

Ecotopen 2004

Een ecotoop is een gebied waarin alle voorwaarden aanwezig zijn voor een bepaalde combinatie van organismen – een ‘levensgemeenschap’. Ecotopen worden onderscheiden aan de hand van de eisen die die ‘levensgemeenschappen’ stellen aan parameters (of criteria) als diepte, bodemsamenstelling, zoutgehalte en stroomsnelheid. Of de bijbehorende levensgemeenschappen ook echt in een ecotoop voorkomen, hangt van nog meer factoren af, bijvoorbeeld weersinvloeden en visserij.

Bij een ecotopenklassificatie worden typerende levensgemeenschappen gecombineerd tot ecotopen die zo homogeen mogelijk zijn, maar die zo sterk mogelijk van andere ecotopen verschillen. Omdat de ecotoop op basis van abiotische eigenschappen wordt gekarteerd, geeft de kaart alleen de potentie aan voor een bepaalde ecotoop. Factoren zoals klimaatverandering of overbevissing kunnen ervoor zorgen dat de daadwerkelijke levensgemeenschappen afwijken of suboptimaal zijn.

Deze kaart laat ecotopen zien waar de omstandigheden goed zijn voor verschillende levensgemeenschappen van bodemdieren, zoals wormen, schelpdieren en kreeftachtigen. De belangrijkste parameters voor deze ecotopen zijn de diepte en de samenstelling van het sediment (bijvoorbeeld: hoe groot is de zandkorrel? Komt er grind voor?).