Drieteenmeeuw

Legenda

De drieteenmeeuw broedt in grote kolonies op rotskusten. De belangrijkste broedgebieden rond de Noordzee zijn gelegen aan de Britse oostkust, van Flamborough tot op de Shetlands. De broedpopulatie rond de Noordzee wordt geschat op 415.000 paar.

In de zomer is de verspreiding van de drieteenmeeuw vooral beperkt tot foerageergebieden nabij de broedkolonies. Buiten het broedseizoen prefereert hij de open zee. In de winter verspreiden de vogels zich over de gehele Noordzee, de continentale kustgebieden worden gemeden. In oktober en november leven drieteenmeeuwen in lage aantallen in een smalle strook langs de kust. De kern bevindt zich dan in het noordelijk deel van het NCP (Nederlands Continentaal Platform). Kenmerkend is de sterke afname van drieteenmeeuwen op de Oestergronden in de maanden februari en maart.

De drieteenmeeuw is onlangs toegevoegd aan de lijst van Nederlandse broedvogels: vanaf 2000 broeden jaarlijks enkele paartjes succesvol op een verlaten platform op het Nederlands Continentaal Platform (NCP (Nederlands Continentaal Platform)). Drieteenmeeuwen eten voornamelijk uit kleine pelagische vissen die in scholen leven. Met name in de winter staat ook visafval van visboten op het menu.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Drieteenmeeuw