Archeologie

Legenda

Archeologie van de Noordzee 1998

Op de Noordzeebodem liggen archeologische resten van onder meer scheepswrakken en oude nederzettingen. Op bepaalde delen van het NCP (Nederlands Continentaal Plat) is de kans op archeologische vondsten groter dan op andere delen. Vooral in de Voordelta en het aansluitende bankengebied is de kans groot.

De Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW (Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden)) geeft voor heel Nederland aan hoe groot de kans is in een bepaald gebied archeologisch waardevolle informatie aan te treffen, zoals bodemsporen of voorwerpen. De Archeologische Kaart van het Continentale Plat doet dit voor het NCP (Nederlands Continentaal Plat). De kaart geeft de trefkans van scheepsvondsten weer. Ze is gebaseerd op geomorfologische en geologische kenmerken, zoals de vorm van de zeebodem en het onderscheid in erosie- en sedimentatiegebieden. Apart zijn, zonder dat er een waardering aan is gekoppeld, de gebieden aangegeven waar venen en kleien bewaard zijn gebleven. Waar het om vroeg-Holocene afzettingen gaat, kunnen onder en in het basisveen resten uit het Mesolithicum voorkomen.

In de Voordelta en het aansluitende bankengebied is de kans op het aantreffen van wrakken relatief hoog. Middelhoge waarden worden aangenomen voor het zuidelijk deel van het NCP (Nederlands Continentaal Plat) en de Botney Cut, een met slib opgevuld dal ten zuiden van de Klaverbank. In de rest van het NCP (Nederlands Continentaal Plat) wordt de kans erg klein geacht.

De kans dat er waar dan ook op het NCP (Nederlands Continentaal Plat) archeologisch waardevolle zaken worden aangetroffen, is overigens wel een stuk kleiner dan op het land. ‘Hoge’en ‘lage’ archeologische waarden zijn dus relatief en sluiten slechts ten dele aan op de kansen op het land.