Zienswijzenprocedure Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027

Van maandag 22 maart 2021 tot en met dinsdag 21 september 2021 kon iedereen een zienswijze naar voren brengen over het gehele Nationaal Waterprogramma, en daarmee het Programma Noordzee 2022-2027. Het was ook mogelijk om een  zienswijze in te dienen op het milieueffectrapport (incl. Passende beoordeling) behorende bij dit Programma.

U heeft een zienswijze kunnen  indienen op alle onderdelen van het Nationaal Waterprogramma, waaronder het Programma Noordzee en de bijbehorende PlanMER en Passende beoordeling.  Deze zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van het definitieve Programma Noordzee dat in maart 2022 vastgesteld gaat worden.

U kunt de documenten die ter inzage lagen als onderdeel van het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 vinden op het Platform Participatie.

Op het Noordzeeloket treft u drie onderliggende studies aan die niet ter visie hebben gelegen, maar die een rol hebben gespeeld bij het beschrijven van de zoekgebieden voor windenergie op zee: