Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022 – 2027

Van dinsdag 9 november tot en met maandag 20 december 2021 kon u een zienswijze indienen over het Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022 – 2027. Het was ook mogelijk om een zienswijze indienen op het bijbehorende aanvullende milieueffectrapport en de Passende beoordeling.

Het Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022 – 2027 wijst windenergiegebieden op de Noordzee aan in het kader van de huidige klimaatdoelstellingen voor 2030 en de EU-ambitie tot aanscherping hiervan, die erop gericht zijn de CO2-uitstoot te verlagen met 55% in 2030 ten opzichte van 1990.

Het Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022 – 2027 geldt als vervanging van hoofdstuk 9 van het Ontwerp Programma Noordzee 2022 – 2027 dat van maart 2021 tot en met september 2021 ter inzage lag als bijlage van het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022 – 2027. Waar het Ontwerp Programma Noordzee de zoekgebieden voor windenergie op zee heeft bepaald, wijst het Aanvullend Ontwerp een deel van deze zoekgebieden aan als windenergiegebieden op zee.

Het Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022 – 2027 zal na deze zienswijzenperiode als onderdeel van het Programma Noordzee 2022 – 2027 als bijlage van het Nationaal Water Programma 2022 – 2027 in maart 2022 worden vastgesteld. Het Programma Noordzee wordt vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in overeenstemming met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.

Windenergie op zee

De ruimte op de Noordzee is schaars. De komende decennia wordt een forse groei van windenergie op zee verwacht, worden ten behoeve van de scheepvaart nieuwe routes gepland, worden nieuwe natuurgebieden aangewezen en moet voldoende ruimte beschikbaar blijven voor defensie, visserij en andere gebruikers van de Noordzee. Dit alles moet passen binnen de ecologische draagkracht van de Noordzee. Dit betekent dat er in balans
met andere gebruikers o.a.in het Noordzeeoverleg een integrale afweging is gemaakt bij de aanwijzing van windenergiegebieden.

De aanwijzing betreft een ruimtelijke reservering van gebieden, waarbinnen vervolgens verder wordt onderzocht óf, en zo ja, waar de windparken het best ontwikkeld kunnen worden. Na de aanwijzing zal er daarom sprake zijn van nadere uitwerkingen en verdere (ecologische) onderzoeken om de exacte locaties van de windparken in de windenergiegebieden en daarbij benodigde (mitigerende) maatregelen te kunnen bepalen.

De milieueffecten van het Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022 – 2027 zijn uitgewerkt in het aanvullend milieueffectrapport (PlanMER) inclusief een Passende beoordeling.

VERVOLG

De betrokken ministeries vragen aan de commissie voor de milieueffectrapportage advies te geven over het aanvullend milieueffectrapport en de Passende beoordeling. Na sluiting van de zienswijzentermijn betrekken de betrokken ministers de zienswijzen en het advies bij het opstellen van het definitieve Programma Noordzee 2022 – 2027.

De indieners van zienswijzen ontvangen een terugkoppeling over wat er met hun zienswijze is gedaan. De reacties op ingediende zienswijzen worden gebundeld in een reactienota.

De reactienota wordt eind maart 2022 samen met het definitieve Nationaal Water Programma 2022 – 2027, waar het Programma Noordzee 2022 – 2027 als bijlage onderdeel van is, op het Platform Participatie  geplaatst.

Tegen het definitieve programma is geen bezwaar of beroep mogelijk.

INFORMATIEPUNT DIGITALE OVERHEID

De Informatiepunten Digitale Overheid zijn er voor mensen die moeite hebben met digitale dienstverlening en vragen hebben over het zaken doen met de overheid. De Informatiepunten zijn ondergebracht in de bibliotheken. Daarmee zijn ze laagdrempelig en kunnen mensen er makkelijk binnenlopen. U kunt hier ondersteuning vragen over websites van de overheid, bijvoorbeeld voor het digitaal raadplegen van documenten behorend bij dit project.
Vraag bij uw lokale bibliotheek naar de mogelijkheden. Voor meer
informatie kunt u terecht op de website van het Informatiepunt Digitale Overheid.

INFORMATIE

Meer informatie op:

Het Platform Participatie en het Noordzeeloket.

Inhoudelijke vragen over het project?

Stel uw vraag via PostbusProgrammaNoordzee@minienw.nl.

Vragen over de procedure?

Bel via telefoonnummer 070 456 96 07,
directie Participatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.