Nationaal Waterplan

Water heeft een prominente rol bij de inrichting van Nederland. Het Nationaal Waterplan beschrijft de maatregelen die genomen moeten worden om Nederland ook voor toekomstige generaties veilig en leefbaar te houden en de kansen die water biedt te benutten. Het Nationaal Waterplan is de opvolger van de Nota's Waterhuishouding. Het Nationaal Waterplan is opgesteld op basis van de Waterwet. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten de status van structuurvisie.

Beleid Noordzee en waterveiligheid

Belangrijke onderdelen van het Nationaal Waterplan zijn het nieuwe beleid op het gebied van waterveiligheid, het beleid voor het IJsselmeergebied, het Noordzeebeleid en de mariene strategie op basis van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie en de Stroomgebiedbeheerplannen volgens de Europese Kaderrichtlijn Water. Ook bevat het Nationaal Waterplan een beleidsmatige uitwerking van de kabinetsreactie op het advies van de Deltacommissie. Als bijlage bij het Nationaal Waterplan zijn beleidsnota's toegevoegd over de Noordzee en het Programma van Maatregelen voor de KRM. Deze beleidsnota's vormen een nadere uitwerking en onderbouwing van de keuzes die in de hoofdtekst staan van het Nationaal Waterplan en moeten in samenhang ermee te worden gelezen. Ook is een separate samenvatting opgesteld van de vier Stroomgebiedbeheerplannen. Deze maken alle onderdeel uit van het Nationaal Waterplan.

Noordzeeloket | Rijksoverheid | Nationaal Waterplan

Documenten en publicaties

Nationaal Waterplan 2016-2021 (R)