Beleidsnota Noordzee 2016-2021

De Noordzee neemt een bijzondere plaats in binnen het Nederlandse watersysteem. Op de Noordzee moet een groot aantal (gebruiks-)functies worden afgewogen om de schaarse ruimte optimaal te benutten.

Kyte-vliegers op het noordzeestrand

De huidige Beleidsnota Noordzee 2016-2021 biedt integrerende kaders voor het ruimtegebruik op de Noordzee. Het bevat ook de samenvatting van het Programma van maatregelen voor de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee 2012-2020, deel 3). Deze twee nota’s maken deel uit van het Nationaal Waterplan 2016-2021 (NWP2).

Spatial planning

De Beleidsnota Noordzee is ontwikkeld conform de vereisten van de EU-richtlijn voor maritieme ruimtelijke planning (EU 89/2014). Het bevat naast de hoofdlijnen van het beleid een structuurvisiekaart en is daarmee het Nederlandse maritieme ruimtelijke plan.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu trok het proces naar deze nieuwe nota. Zowel Rijksoverheden, decentrale overheden, internationale partijen en gebruikers van de Noordzee hebben meegedacht over de vernieuwing van het beleid.

In de Beleidsnota Noordzee 2016-2021 zijn de beleidskeuzen uit de vorige nota geëvalueerd, is de actuele situatie rondom de Noordzee beschreven, zijn de ontwikkelingen van de komende jaren geschetst en zijn de beleidskeuzen voor de komende planperiode vastgelegd.

De Beleidsnota Noordzee beschrijft drie maatschappelijke opgaves, die vragen om nieuw beleid.

  • KRM Programma van maatregelen
  • Windenergie op zee
  • Zandwinstrategie

Andere onderwerpen die in de Beleidsnota Noordzee aan bod komen zijn olie- en gaswinning, scheepvaart, defensie oefengebieden, CO2 opslag, toerisme en recreatie en onderwater cultureel erfgoed. Ook wordt specifiek aandacht besteed aan de wisselwerking tussen land en zee en aan de internationale samenwerking.

De Noordzee Gebiedsagenda 2050 is als visie voor de lange termijn opgenomen en er is in de nota aangegeven wat in de periode 2016-2021 wordt ondernomen om hier naar toe te werken.

Afwegingskader

In een afwegingskader wordt beschreven hoe afwegingen worden gemaakt voor alle vergunningaanvragen voor activiteiten van (gebruiks-)functies op de Noordzee. Aan de hand van dit kader kunnen keuzes worden gemaakt in de invulling van de ruimte op de Noordzee.
Een actieprogramma biedt inzicht in de activiteiten die worden ondernomen om de beleidskeuzen te verwezenlijken.