Noordzeeakkoord

Het Noordzeeakkoord (NZA) is op 19 juni 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het akkoord omvat de afspraken tussen het Rijk en stakeholderpartijen over keuzes en beleid gericht op de invulling van de drie grote transities op de Noordzee: energie, natuur en voedsel en de samenhang daartussen.

Noordzeeoverleg

Het Noordzeeoverleg is een overlegorgaan van stakeholders, waaronder de rijksoverheid. Het voert op overeenstemming gericht overleg over de uitvoering van het Noordzeeakkoord. Het Noordzeeoverleg is onafhankelijk en is een unieke samenwerking op basis van gelijkwaardigheid, vertrouwen en begrip voor elkaars belangen. Oud-minister van VROM, Sybilla Dekker, is voorzitter van het Noordzeeoverleg.

MONS-programma

Het NZA schetst een grote behoefte aan een integraal en systematisch onderzoeks- en monitoringsprogramma dat de basis vormt voor kennis over het functioneren van de Noordzee. Het programma Monitoring-Onderzoek-Natuurversterking-Soortbescherming (MONS) heeft als doel de centrale vraag te beantwoorden of en hoe het veranderende gebruik van de Noordzee past binnen de ecologische draagkracht van de Noordzee.