Sociaal-economisch onderzoek

In haar brief aan de Tweede Kamer van 22 december 2008 liet de minister van (het toenmalige) LNV weten dat bij de Europese Commissie vier gebieden zijn aangemeld voor de Habitatrichtlijn. Met die aanmeldingen gaf zij aan de natuur in die gebieden te willen beschermen tegen negatieve invloeden. Een van de negatieve invloeden op de Noordzeenatuur komt van de visserij en van de manier waarop gevist wordt.

Het ministerie van LNV wilde een goed beeld krijgen van de negatieve effecten die de visserij op de natuur heeft, maar ook van de economische gevolgen van eventueel te treffen visserijmaatregelen. Daarom heeft het Landbouw Economisch Instituut in opdracht van het ministerie van LNV onderzoek gedaan naar de economische effecten van visserijmaatregelen in specifieke gebieden in de Noordzee.  Dat onderzoek verliep in drie fasen.

Gegevensverzameling

In de eerste fase van het onderzoek worden uit Nederland en omringende landen gedetailleerde gegevens verzameld over de visserij-inspanning, de vangsten en de visprijzen. Deze gegevens worden opgenomen in een geografisch informatie systeem (GIS), zodat met de gegevens verder kan worden gerekend terwijl de resultaten zijn weer te geven als kaartbeelden. Met deze zogenaamde GIS-kaarten kon bijvoorbeeld de waarde van de visserijopbrengst op het Nederlandse deel van de Noordzee worden afgebeeld. Vervolgens is op basis daarvan de economische waarde te bepalen van de visserij-activiteiten op de Doggersbank, de Klaverbank, het Friese Front, de Vlakte van de Raan en de Noordzeekustzone.

Deze eerste onderzoeksfase is inmiddels afgerond. Het rapport is hiernaast te downloaden.

Economische effect visserijmaatregelen

In de tweede fase van het onderzoek wordt met de gegevens uit fase een het economische effect van verschillende (mogelijke) visserijmaatregelen doorgerekend . Ook wordt nagegaan welke effect die maatregelen kunnen hebben op het gedrag van vissers: wijken die bijvoorbeeld uit naar andere gebieden, en zo ja welke. Hierbij worden ook de gevolgen meegenomen die andere ruimtelijke claims op de Noordzee voor de vissers kunnen hebben. Bijvoorbeeld die van de vestiging van windmolenparken op zee.

Economische gevolgen maatregelen voor visserij

In de derde fase van het onderzoek wordt berekend welke economische gevolgen de dan te nemen visserijmaatregelen zullen hebben voor de visserijsector.