Onderzoek instandhoudingsdoelen

In het aanwijzingsbesluit van een Natura 2000-gebied moeten de doelen worden gespecificeerd voor de habitats en de te beschermen soorten in het gebied. De ecologische onderbouwing daarvoor is in opdracht van het toenmalige ministerie van LNV opgesteld door IMARES Wageningen UR.

De wetenschappelijke onderbouwing van, en de adviezen voor de instandhoudingsdoelen staan beschreven in het rapport Instandhoudingsdoelen Natura 2000-gebieden Noordzee en in Bijlagenrapport bij Instandhoudingsdoelen Natura 2000-gebieden Noordzee (beide publicaties Jak et al., 2009).

De rapporten vindt u in de downloadsectie van deze website.