Onderzoek naar noodzaak uitbreiding

Naar verwachting zijn er begin 2015 op de Noordzee zes Natura 2000-gebieden aangewezen. Of ons land hiermee voldoet aan alle verplichtingen waaraan het gebonden is in het kader van Natura 2000, de Kaderrichtlijn Mariene Strategie en het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan (het zogenaamde OSPAR-verdrag), is nog niet bekend.

De minister van het toenmalige LNV heeft de Tweede Kamer laten weten dat zij onderzoekt of er – behalve de huidige zes gebieden die op deze website worden genoemd – ook nog andere gebieden op de Noordzee een specifieke bescherming nodig hebben in kader van de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn en (of) de Kaderrichtlijn Mariene Strategie.

Welke Noordzeegebieden behoeven bescherming

Het onderzoek hiernaar door IMARES Wageningen is in de loop van 2012 afgerond. Het onderzoek van IMARES richtte zich op de Noordzeegebieden Borkumse Stenen, Bruine Bank, Gasfonteinen en Zeeuwse Banken. Daarnaast wordt nagegaan of er op de Noordzee nog andere gebieden zijn die zich voor een beschermde status kwalificeren. Dat gebeurt aan de hand van nog vast te stellen criteria voor het bereiken van een 'Goede milieutoestand' in het kader van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie.

Resultaten zijn op deze website geplaatst, en op de algemene website van EZ. Uiterlijk in 2015 zal de minister de Kamer laten weten of – en zo ja waar – er andere Noordzeegebieden zijn die specifieke bescherming nodig hebben.