Aanwijzingsbesluit

Op 19 februari 2008 is de Voordelta aangewezen als Natura 2000-gebied op basis van de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.

De Voordelta beslaat een Noordzeegebied van ruim 900 km² voor de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden en strekt zich uit van de Maasvlakte tot aan de punt van Walcheren. Door de afwisseling van zoet, zout, diep en ondiep water – kenmerkend voor een rivierdelta – is het een belangrijk leef- en foerageergebied voor zeehonden, vissen en vogels.

Een vogelrichtlijngebied hoeft niet te worden aangemeld bij de Europese Commissie, maar kan de Nederlandse overheid zelf aanwijzen. In het aanwijzingsbesluit staat welke vogels we willen beschermen en binnen welk exact begrensd gebied we dat willen doen.

In de Voordelta wordt de Maasvlakte 2 aangelegd, een uitbreiding van de Rotterdamse haven met duizend hectare haventerreinen. Met die terreinen, de benodigde ruimte eromheen en de gevolgen van de zandopspuiting, gaat in totaal 2.455 hectare zandbanken en ondiepe zee – en daarmee een belangrijk leef- en foerageergebied – verloren. Vanwege de status van de Voordelta als beschermd natuurgebied, stelt de Natuurbeschermingswet compensatie van dit verlies verplicht.

Het beheerplan Voordelta bevat de maatregelen voor deze compensatie. Met die maatregelen moeten voor beschermde soorten de kwaliteit van de zeebodem, de voedselvoorziening en de mogelijkheden dit voedsel te bereiken, in de gehele Voordelta gelijk blijven aan de situatie van vóór de aanleg van Maasvlakte 2. Het beheerplan voor de Voordelta heeft een looptijd van zes jaar en zal uiterlijk in 2011 verschijnen.