Voordelta

Op 19 februari 2008 is de Voordelta aangewezen als Natura 2000-gebied op basis van de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De Voordelta beslaat een Noordzeegebied van ruim 900 km² voor de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden en strekt zich uit van de Maasvlakte tot aan de punt van Walcheren. Door de afwisseling van zoet, zout, diep en ondiep water – kenmerkend voor een rivierdelta – is het een belangrijk leef- en foerageergebied voor zeehonden, vissen en vogels.

Voordelta (decoratieve afbeelding)

In de Voordelta is de Maasvlakte 2 aangelegd, een uitbreiding van de Rotterdamse haven met duizend hectare haventerreinen. Met die terreinen, de benodigde ruimte eromheen en de gevolgen van de zandopspuiting, gaat in totaal 2.455 hectare zandbanken en ondiepe zee – en daarmee een belangrijk leef- en foerageergebied – verloren. Vanwege de status van de Voordelta als beschermd natuurgebied, stelt de Natuurbeschermingswet compensatie van dit verlies verplicht.

Bescherming zeebodem en voedselvoorziening

Het beheerplan Voordelta bevat zowel de maatregelen om Natura 2000 gestalte te geven als de maatregelen voor compensatie van Maasvlakte 2. Met die maatregelen moeten voor beschermde soorten en habitats de kwaliteit van de zeebodem, de voedselvoorziening en de mogelijkheden dit voedsel te bereiken, in de gehele Voordelta worden beschermd. Het eerste Beheerplan Voordelta 2008-2014 is in 2008 vastgesteld. Dit beheerplan is in 2015 opgevolgd door het Beheerplan Voordelta 2015-2021. Dit beheerplan loopt per 2022 af. Rijkswaterstaat maakt gebruik van de wettelijke regeling om alle lopende beheerplannen waarvan zij voortouwnemer is, waaronder dit beheerplan, eenmalig te verlengen.

In het gebied gelden instandhoudingsdoelen voor zeven verschillende habitattypen.

Habitatrichtlijnsoorten in de Voordelta zijn grijze zeehond en gewone zeehond en de vissoorten zeeprik, rivierprik, elft en fint.

In de Voordelta komen dertig vogelrichtlijnsoorten voor: aalscholver, bergeend, bontbekplevier, bonte strandloper, brilduiker, drieteenstrandloper, dwergmeeuw, eider, fuut, grauwe gans, grote stern, kluut, krakeend, kuifduiker, lepelaar, middelste zaagbek, pijlstaart, roodkeelduiker, rosse grutto, scholekster, slobeend, smient, steenloper, topper, tureluur, visdief, wintertaling, wulp, zilverplevier en zwarte zee-eend.

Noordzeeloket | Rijksoverheid | Voordelta