Habitattype

Habitattype H1110B op de Vlakte van de Raan

Het habitattype ‘permanent met zeewater van geringe diepte over­stroomde zand­banken, subtype Noordzee-kustzone’ is landschappe­lijk gedefinieerd op basis van vormen van het aardoppervlak en de (getijde)stroming van het water. Het omvat zandbanken in ondiepe delen van de zee die voortdurend onder water staan en waar de waterkolom zelden hoger is dan 20 meter. Plaatselijk kan er een harde ondergrond zijn zoals een schelpenbank, veen, keileem of stenen, of door organismen gevormde structuren. Wat tot het habitattype wordt gerekend omvat het gehele complex van zandbanken, tussenliggende laagten en geulen (die dieper kunnen zijn dan 20 meter), harde structuren en de waterkolom erboven. In helder water kan tot op deze diepte fotosynthese plaatsvinden, maar in het overwegend troebele kustgebied dringt het licht minder diep door. Algengemeenschappen kunnen daardoor alleen voorkomen in de ondiepere gebieden van dit habitattype. In het verleden kwamen in deze gebieden ook begroeiingen voor met groot zeegras (Zostera marina).

Het relatieve belang van dit habitattype binnen Europa is zeer groot. De Nederlandse kust en het Nederlands continentaal plat leveren een relatief zeer grote bijdrage aan het areaal van dit habitattype binnen de Europese Unie. De zandbanken van dit type zijn op veel plaatsen langs de Europese kusten te vinden, maar de combinatie van abiotische en biotische kwaliteiten in gebieden die vergelijkbaar zijn met de Voordelta en de Waddenzee niet. Die komen onder andere voor in de Deense en Duitse Waddenzee en in The Wash, het estuarium bij Norfolk aan de oostkust van Groot-Brittannië.

Subtype A komt uitsluitend voor in de Waddenzee, dus niet in de Noordzee.

Subtype B komt voor in de (al aangewezen) gebieden Voordelta, Noordzee-kustzone 1 en Westerschelde. Daarnaast komt dit habitattype voor in de al aangemelde maar niet nog aangewezen gebieden Noordzee-kustzone 2 en Vlakte van de Raan. Habitat subtype H1110 A en B zijn beschreven in het profieldocument H1110 (pdf: 15 pagina's).