Aanwijzingsbesluit

Een beperkt deel van de Noordzeekustzone (grofweg de strook van de hoogwaterlijn tot de 5-meter dieptelijn, tussen Petten en Rottumeroog) is al op 25 februari 2009 aangewezen als speciale beschermingszone onder de Habitatrichtlijn.

Gelijktijdig is dat gebied ook aangewezen als speciale beschermingszone onder de Vogelrichtlijn. In de Nota van Toelichting bij dit aanwijzingsbesluit zijn voor het gebied de instandhoudingsdoelen beschreven. Daarmee is dit deel van de Noordzeekustzone een Natura 2000-gebied geworden.

Het overige deel van de Noordzeekustzone is door Nederland aangemeld als habitatrichtlijngebied bij de Europese Commissie. De informatie over deze aanmelding vindt u in het Standaard Data Formulier. Het Standaard Data Formulier bevat alle relevante gegevens over een aan te wijzen Natura 2000-gebied. Het maakt een gestandaardiseerde overdracht van informatie mogelijk tussen de Nederlandse overheid en de Europese Commissie. Een vogelrichtlijngebied hoeft niet te worden aangemeld bij de Europese Commissie, maar kan de Nederlandse overheid zelf aanwijzen. In het aanwijzingsbesluit staat welke vogels we willen beschermen en binnen welk exact begrensd gebied we dat willen doen.

Op het door Nederland aanmelden van het habitatrichtlijngebied volgt een procedure om te komen tot een aanwijzingsbesluit. In het aanwijzingsbesluit staat welke kwaliteit van natuurwaarden we willen beschermen – de instandhoudingsdoelen voor vogels, vissen, planten, zoogdieren en hun leefgebieden – en binnen welk exact begrensd gebied we dat willen doen. Op 13 april 2010 is het ontwerp-aanwijzingsbesluit (in de vorm van een wijzigingsbesluit) voor de hele Noordzeekustzone gepubliceerd. Op deze site vindt u dit ontwerp-besluit. Daar wordt ook de procedure van inspraak uit de doeken gedaan. Na het afronden van de inspraakprocedure verschijnt een definitief aanwijzingsbesluit en geldt een periode van drie jaar tot het moment waarop voor het gebied het beheerplan gerealiseerd moet zijn.

In december 2010 is de Noordzeekustzone officieel aangewezen als Natura 2000-gebied. Voor meer informatie zie het aanwijzingsbesluit en de bijbehorende kaarten.

In december 2011 is het VIBEG-akkoord getekend door vertegenwoordigers van de overheid, de visserijsector en de natuurbeschermingsorganisaties. Dit akkoord omvat een groot aantal afspraken die zullen worden vervat in het beheerplan voor de Noordzeekustzone. Het beschrijft de zones die per direct of vanaf 2014 zullen worden gesloten voor de boomkorvisserij met wekkerkettingen en de garnalenvisserij, zones die open blijven voor visserijtechnieken die de bodem niet beroeren, gebieden waar innovatieve visserijtechnieken kunnen worden uitgeprobeerd, onderzoeksgebieden en gebieden waar de vissers vrij zijn in hun beroepsuitoefening. Dat laatste is slechts van tijdelijke duur, want in 2016 is de sleepnetvisserij met wekkerkettingen nergens in de Noordzeekustzone meer toegestaan.