Noordzeekustzone

De Noordzeekustzone bestaat uit ‘permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zand­banken, subtype Noordzee-kustzone’.

Noordzeekustzone (decoratieve afbeelding)

Het Natura-2000-gebied Noordzeekustzone loopt van Bergen aan Zee tot Rottumeroog, tussen de hoogwaterlijn en een water­diepte van twintig meter. Het is een gebied van circa 1500 km². Het gebied valt onder de Habitat- en Vogelrichtlijnen van de EU.

Habitat- en Vogelrichtlijn

De habitatrichtlijnsoorten zijn de bruinvis, grijze zeehond, gewone zeehond en de vissoorten rivierprik, zeeprik en fint.

De vogelrichtlijn­soorten zijn aalscholver, bergeend, bontbekplevier, bonte strandloper, drieteenstrandloper, dwergmeeuw, dwergstern, eider, kanoet, kluut, parelduiker, roodkeelduiker, rosse grutto, scholekster, steenloper, strandplevier, topper, wulp, zilverplevier en zwarte zee-eend.

In december 2010 is de Noordzeekustzone officieel aangewezen als Natura 2000-gebied. Meer informatie vindt u in het aanwijzingsbesluit en de bijbehorende kaarten.