Rol van Europa

De Europese Unie vervult een belangrijke rol in het beheer en de bescherming van de Noordzee. In het submenu hiernaast vindt u informatie over de belangrijkste Europese wetten en regels op het gebied van visserij en natuur en milieu. Richtlijnen waaraan ook de Nederlandse overheid zich moet houden.

De rol van Europa

De Kaderrichtlijn Mariene Strategie geeft – namens het Europees Parlement en de Europese Raad – de kaders aan waarbinnen de lidstaten hun beleid voor het zeemilieu vorm moeten geven. De Kaderrichtlijn verplicht de lidstaten om een goede toestand van het mariene milieu te realiseren.

Documenten en publicaties

Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie