Samenhangend Noordzeebeleid

Op tal van beleidsterreinen wordt nationaal en Europees beleid ontwikkeld. Het beheer van de Noordzee is sinds 2005 beschreven in het Integraal Beheerplan Noordzee 2015 (pdf: 170 pagina's). Verder is op 15 juli 2008 de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie in werking getreden en ontwikkelt de Europese Unie permanent beleid voor de visserij en de natuurbescherming op de Noordzee. Nederland stelt ook nationaal beleid vast dat belangrijk is voor de Noordzee en de bescherming van de Noordzeenatuur, bijvoorbeeld met het Nationaal Waterplan.

Nationaal Waterplan

In december 2009 heeft de ministerraad het Nationaal Waterplan vastgesteld. Dit plan van de staatssecretaris van het toenmalige ministerie Verkeer en Waterstaat beschrijft de maatregelen die nodig zijn om Nederland ook in de toekomst veilig en leefbaar te houden, en tegelijkertijd de kansen die het water biedt te benutten. In het Nationaal Waterplan is het integrale Noordzeebeleid opgenomen. Het geeft de algemene kaders aan voor (ruimtelijke) afstemming tussen de gebruikers van de zee onderling, en in relatie tot het mariene ecosysteem. Na de val van het kabinet Balkenende is het Nationaal Waterplan controversieel verklaard. Dat betekent dat het op onderdelen alleen ten uitvoer gebracht kan worden door een niet-demissionair kabinet. Het aanwijzen van windenergie-gebieden op de Noordzee is bijvoorbeeld zo'n onderdeel.

Beleidsnota Noordzee

Naast het Nationaal Waterplan verschijnt de Beleidsnota Noordzee. Deze geeft een nadere onderbouwing en uitwerking van de beleidskeuzes in het Nationaal Waterplan. De Beleidsnota Noordzee kan als een zelfstandig document gelezen worden, maar is een integraal onderdeel van het Nationaal Waterplan.