Te beschermen natuurwaarden

In de verschillende gebieden op de Noordzee worden de natuurwaarden beschermd. Welke dat zijn, kan in principe per gebied verschillen. Die natuurwaarden kunnen habitats zijn (leefgebieden) of bepaalde diersoorten.

Op de Noordzee worden in de aangegeven gebieden de volgende habitats beschermd:

  • Noordzeekustzone 1 en 2 en Vlakte van de Raan
    Permanent met zeewater van geringe diepte over­stroomde zandbanken Noordzeekustzone – H1110B
  • Doggersbank
    Permanent met zeewater van geringe diepte over­stroomde zandbanken Doggersbank – H1110C
  • Klaverbank
    Riffen van open zee – H1170

In aanvulling op deze habitats worden ook bepaalde diersoorten beschermd (zie het schema hieronder). Soms horen deze bij een bepaald habitattype, soms bij een vogelrichtlijngebied zoals het Friese Front, of de Noordzeekustzone die zowel onder de Habitatrichtlijn als de Vogelrichtlijn valt.

De keuze voor de bescherming van natuurwaarden baseert de overheid op wetenschappelijk onderzoek. Vooral het onderzoek van IMARES Wageningen UR speelt een belangrijke rol. Het hoofdrapport het bijlagenrapport De wetenschappelijke onderbouwing van, en de adviezen voor de instandhoudingsdoelen staan beschreven in het rapport Instandhoudingsdoelen Natura 2000-gebieden Noordzee en andere relevante rapporten vindt u in de downloadsectie van deze website.

Te beschermen soorten per Natura 2000-gebied

In de vijf Noordzee Natura-2000 gebieden worden verschillende diersoorten beschermd. De bescherming kan gelden voor bepaalde zeezoogdieren, en/of vogels, en/of vissen.

Met de onderstaande links gaat u rechtstreeks naar het overzicht van de beschermde soorten in het genoemde gebied:
Doggersbank
Klaverbank
Friese Front
Noordzeekustzone
Voordelta
Vlakte van Raan