Afkortingenlijst

Overzicht van gebruikte afkortingen

Afkorting

Omschrijving

ASCOBANS

Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic, North East Atlantic, Irish and North Seas

EEZ

Exclusieve Economische Zone = Nederlands Continentaal Plat
FIMPAS

Fisheries Measures in Protected Areas

HR-gebied

Habitatrichtlijngebied

ICES

International Council for the Exploration of the Sea

IMARES

Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies (Wageningen UR)

ISHD

Instandhoudingsdoelen

MWTL

Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands

NCP

Nederlands Continentaal Plat = Exclusieve Economische Zone

Svi

Staat van instandhouding. De Europese Vogel- en Habitatrichtlijn legt de lidstaten verplichtingen op voor de instandhouding van soorten en natuurlijke habitats. Die verplichtingen zijn gericht op het behoud of herstel van een gunstige staat van instandhouding van zowel natuurlijke habitats als soorten. Lidstaten moeten elke zes jaar aan de Europese Unie rapporteren over de Staat van instandhouding. Belangrijke factoren bij het vaststellen van de staat van instandhouding van soorten, zijn populatietrends, de omvang van de populaties en het natuurlijke verspreidingsgebied.

VHR

Vogel- en Habitatrichtlijn

Vibeg

Visserijmaatregelen beschermde gebieden

VR-gebied

Vogelrichtlijngebied