Wisselwerking tussen land en zee

– iPad movies van provincies, gemeenten en waterschappen.

Wisselwerking tussen land en zee

In de Noordzee 2050 Gebiedsagenda en de EU richtlijn tot vaststelling van een kader voor maritieme ruimtelijke planning wordt gevraagd de wisselwerking tussen land en zee inzichtelijk te maken. Het gaat in deze om een breder perspectief dan de kust en het Waddengebied alleen, waaraan in het Nationaal Waterplan apart aandacht wordt geschonken. De wisselwerking gaat tevens over (het gebruik van) de zoute binnenwateren en transitiewateren en de economische, ecologische en sociaal-culturele verbondenheid met de zee verder landinwaarts. Vanuit dit denken komen naast de klassieke kustplaatsen als Delfzijl, Harlingen, Texel, Den Helder, Zandvoort, Noordwijk, Katwijk, Scheveningen, Hoek van Holland, Bruinisse, Rotterdam, Goes en Vlissingen, ook plaatsen zoals Urk, Emmen, Gorkum, Wageningen, Amsterdam en Oss in beeld. Vanuit ecologisch perspectief is het gedrag van de scholekster illustratief. Deze kustvogel die oesters als favoriete maaltijd heeft, vindt aan de kust steeds minder goede habitats, waardoor ze opportunistisch het binnenland in trekt. Momenteel zijn er zelfs in Assen broedparen aangetroffen.

Opgemerkt moet worden dat het nieuwe beleidsparadigma van de aandacht voor de wisselwerking tussen land en zee, als onderdeel van beleidsvorming voor de ruimte op zee nog in de kinderschoenen staat. Het paradigma bestaat er uit dat de kust breder wordt gezien dan de plekken waar kustverdediging, kustecologie en kusttoerisme/-recreatie aandacht vergen en land en zee in dat opzicht elkaars decor vormen. Het gaat breder dan dat, waarbij logistieke stromen van zee naar land en omgekeerd en ecologische verbindingen veel verder landinwaarts een directe of indirecte relatie hebben. Waardecreatie dus die gerelateerd is aan de zee of kust, maar diep landinwaarts plaats kan vinden.

Beleidsonderzoek wisselwerking tussen land en zee

Gedurende de inspraakperiode op het Nationaal Waterplan en de onderhavige beleidsnota heeft het Rijk met diverse provincies, gemeenten en waterschappen een gezamenlijke zoektocht uitgevoerd naar de wisselwerking tussen land en zee. Dit heeft geleid tot 19 filmverhalen met uiteenlopende onderwerpen en boodschappen. Deels gaat het over lopende projecten, zoals het project Holwerd aan Zee en initiatieven om de slibproblematiek in de Eems-Dollard aan te pakken. Deels gaat het om het opnieuw onder de aandacht brengen van de beleidsanalyse achter bekende kwesties, zoals de zandhonger in de Oosterschelde en afval op het strand. Een aantal films richt zich op waarde- en logistieke ketens in transport (gemeente Emmen) en vis (gemeente Urk). In termen van innovatie, opleiding en waardecreatie (zeewierteelt) ligt ook Wageningen met de universiteit en het mariene onderzoeksinstituut MARIN aan zee.

De beleidsfilms zijn vertoond tijdens de jaarlijkse conferentie van de North Sea Commission die op 16 tot en met 18 juni 2015 in Assen is gehouden. De resultaten worden verwerkt in de definitieve Beleidsnota Noordzee 2016-2021.