Noordzee 2050 Gebiedsagenda

Op 28 juli 2014 heeft minister Melanie Schultz van Haegen mede namens de bewindslieden van Economische Zaken de Gebiedsagenda 2050 voor de Noordzee aan de Tweede Kamer gezonden. De visie en actiepunten uit de agenda zijn leidend voor de aankomende Beleidsnota Noordzee voor 2016-2021, als onderdeel van het Nationaal Waterplan 2.

Afbeelding strand met tekst: 'Noordzee 2050 Gebiedsagenda'
Het gebruik van de Noordzee zal richting 2050 alleen maar toenemen. Bestaande activiteiten ontwikkelen zich, zoeken naar toekomstige kansen en vergroenen. Nieuwe activiteiten komen er aan, zoals energiewinning uit golf- en getijde of diepe geothermie. In de Noordzee 2050 Gebiedsagenda komen daarnaast kansen voor de sectoren van voedsel, toerisme, blauwe biotechnologie en de diepere zee aan de orde. Ook is er aandacht voor het cultureel erfgoed onder water en de wisselwerking van de zee met het land, en omgekeerd.

Toekomstige kansen Noordzee

De ontwikkelingen nopen tot slimme toekomstbestendige keuzen. Vaarwegen, natuurgebieden en infrastructuur voor energie worden immers voor meerdere decennia gepland. Het kabinet kiest voor een ontwikkelingsgerichte benadering van de zee, die ruimte laat voor nieuwe initiatieven en waarmee de zee flexibel kan worden beheerd. Daarom is het lange termijn perspectief gewenst. De Noordzee 2050 gebiedsagenda legt verbinding tussen toekomstige kansen van de Noordzee en de bestaande ontwikkelingen en opgaven.

De visie op de Noordzee 2050

Nederland heeft baat bij een veilige, schone, gezonde en ecologisch diverse Noordzee die bijdraagt aan de economische en maatschappelijke behoeften. De zee heeft ook een belangrijke sociaal-culturele en historische betekenis voor Nederland en is een bron van kennis. De zee kan alleen in optima forma bijdragen, als de natuurlijke veerkracht (verder) wordt hersteld en uitgebouwd en de aantrekkingskracht van de zee behouden blijft voor iedereen. Traditioneel gebruik van de zee is in transitie. De kern van het nieuwe beleid voor de Noordzee is gezamenlijk sturen op gewenst gebruik in ruimte en tijd, ecologie en economie en het verder ontwikkelen van de natuurlijke potentie van zee en kust. We streven naar een zo hoog mogelijk niveau van functiecombinaties. In sommige gevallen zullen functies gescheiden moeten worden, bijvoorbeeld vanwege veiligheidsaspecten of kwetsbare ecologie.

De vijf thema’s van de Noordzee 2050 Gebiedsagenda

  1. Bouwen met de Noordzee natuur;
  2. Energietransitie op zee;
  3. Meervoudig/multifunctioneel gebruik van de ruimte;
  4. Verbinding van land en zee;
  5. Bereikbaarheid/scheepvaart.

Bij alle vijf thema’s spelen internationale samenwerking en kansen voor export een belangrijke rol.

Samenhang ecologie en economie

De kracht van de Noordzee 2050 Gebiedsagenda is een gezamenlijk denkkader over een toekomstbestendig robuust gebruik van de schone en gezonde zee. De gezamenlijke analyse van de lange termijn, de samenhang tussen het ecologische en economische systeem, en de verhouding tussen wat er mondiaal, op Noordzeeschaal en in ons eigen deel van de Noordzee mogelijk is, heeft waardevolle inzichten opgeleverd om de kracht van de zee ten volle te benutten.

Hieronder kunt u de Noordzee 2050 Gebiedsagenda, met de brief aan de Tweede Kamer én het advies van de Raad van de Kinderen downloaden. Een gedrukt exemplaar kunt u ook opvragen.

Lees ook het interview over de Noordzee 2050 Gebiedsagenda met de projectleiders Jeroen Vis (EZ) en Lodewijk Abspoel (IenM) in de IDON nieuwsbrief (zie banner rechtsboven).

In het proces van totstandkoming van de Noordzee 2050 Gebiedsagenda is gewerkt met films, verhalen, ruimtelijk ontwerp via kaart(beelden) en dialoogsessies. Alle deelproducten vindt u terug op deze website.