Publieke participatie

Naast de samenwerking tussen ministeries en uitvoeringsorganisaties, is ook de afstemming en input van stakeholders van belang in besluitvormingsprocessen rondom KRM. In afzonderlijke projecten, maar ook via het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu, de Tweede Kamer en inspraakprocedures op onderdelen van de Mariene Strategie kunnen stakeholders doorlopend invloed uitoefenen.

In het implementatieproces van de KRM zijn verschillende momenten ingebouwd om de verschillende belanghebbende organisaties en bedrijven (‘stakeholders’) de mogelijkheden te bieden tot participatie, en om zelf als projectteam te putten uit de expertise en ideeën van deze partijen.
Dit gebeurt op  verschillende niveau’s:

Voor de nieuwe/tweede KRM-implementatiecyclus is de stakeholderparticipatie opnieuw ingericht waarbij aansluiting is gezocht bij het stakeholderproces rond de voorbereiding van de Noordzeestrategie 2030 en de Nationale Omgevingsvisie.

Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM)

In het OIM adviseren betrokkenen over beleidsvoornemens voor het beleidsterrein van IenW waaronder het integrale waterbeleid en het Noordzeebeleid. Deelnemers zijn vertegenwoordigers van onder andere natuur-, milieu- en recreatieorganisaties, olie- en gaswinnende industrie, de werkgeversorganisatie, de scheepvaartsector en de visserijsector. Vertegenwoordigers van de betrokken ministeries wonen het overleg bij, maar doen niet mee aan de advisering. Het OIM adviseert de minister en de Staatssecretaris van IenW.

De deelnemers van het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM) hebben in het najaar van 2017 een advies uitgebracht op een eerdere versie van de geactualiseerde Mariene Strategie deel 1.

Specifieke stakeholdertrajecten

Voor de afzonderlijke beleidsopgaven en projecten zijn er specifieke stakeholdertrajecten, zoals voor bodembescherming Friese Front en Centrale Oestergronden en voor zwerfvuil en microplastics.

Publieke terinzagelegging

Ontwerpteksten van de afzonderlijke delen van de Mariene strategie hebben ter inzage gelegen (Mariene Strategie Deel 1 in 2012, Deel 2 in 2014 en Deel 3 in 2015; de actualisatie van Deel 1 in 2018). De reacties hierop zijn  opgenomen in een Nota van Antwoord (pdf, 960 kB) en verwerkt in de definitieve versies van deze documenten.