Monitoring en Informatiehuis Marien (IHM)

BodemonderzoekHet Monitoringprogramma (Mariene strategie deel 2) (pdf, 9.7 MB) beschrijft de wijze waarop Nederland voldoet aan de verplichting om in het eigen deel van de Noordzee de milieutoestand te monitoren en hoe daarbij ook de monitoringopgave voor de implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn wordt meegenomen. Het vertrekpunt is de bestaande monitoringpraktijk die voortvloeit uit nationale en internationale verplichtingen (zoals KRW, VHR/Natura 2000, GVB, IMO, OSPAR). Het monitoringprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd aan de hand van de laatste ontwikkelingen en van nieuwe inzichten en internationale afstemming in het kader van OSPAR en de Internationale Raad voor het Onderzoek van de Zee (ICES).

Het monitoringprogramma zelf (deel A van de Mariene strategie deel 2) werkt de concrete monitoring van de 32 indicatoren van de mariene strategie in detail uit. Het monitoringplan (deel B) beschrijft de monitoringcyclus vanaf de informatiebehoefte tot en met het meetplan. Per cluster van indicatoren schetst het meetplan de opeenvolgende stappen die resulteren in een uitvoerbaar en betaalbaar meetplan. Het Monitoringprogramma wordt in 2020 geactualiseerd.

Informatiehuis Marien (IHM)

Het Informatiehuis Marien is een samenwerkingsverband van de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Defensie. Het IHM biedt een platform voor het vinden én delen van gegevens over de Noordzee. Tevens ontsluit het de mariene data van de rijksoverheid.

De Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) verplicht de lidstaten tot activiteiten om uiterlijk in 2020 in hun mariene wateren een goede milieutoestand te bereiken of te behouden.

Eén van de taken van het Informatiehuis Marien betreft de verantwoordelijkheid voor de monitoringsagenda en de operationele coördinatie van monitoring van de Kaderrichtlijn Marien (KRM). Dit omvat de verantwoordelijkheid voor de coördinatie en monitoring van data en dataprotocol met betrekking tot de Kaderrichtlijn Mariene Strategie.