Mariene strategie

Eerste cyclus mariene strategie 2012 – 2018

Mariene Strategie Deel 1

Nederland heeft op 5 oktober 2012 zijn Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee 2012-2020, Deel 1 (pdf, 3.9 MB) vastgesteld en aan de Europese Commissie gerapporteerd.

De Kamer heeft deel 1 van de mariene strategie behandeld op 11 juni 2013. In deel 1 zijn de initiële beoordeling van het mariene milieu voor 2012, de goede milieutoestand voor 2020 en daarbij behorende milieudoelen en indicatoren (32 in totaal) voor ons deel van de Noordzee omschreven en gerangschikt naar de elf milieudescriptoren van de richtlijn. Ook is de beleidsopgave en kennisagenda voor de eerste implementatiecyclus opgenomen.
De Europese Commissie heeft dit deel en vergelijkbare rapporten van andere lidstaten in 2013 beoordeeld aan de hand van de eisen uit de Richtlijn zelf en de randvoorwaarden uit het commissiebesluit van 1 september 2010 (de zogenaamde artikel 12 beoordeling). De Commissie kwam tot het oordeel dat Lidstaten de implementatie van de richtlijn in deze eerste ronde op verschillende wijzen hadden uitgevoerd en dat omschrijvingen van de goede milieutoestand en de milieudoelen in een aantal gevallen niet adequaat was uitgevoerd.

In 2018 moet Nederland opnieuw rapporteren over de actualisatie van deel 1 van de Mariene Strategie. De ontwerp actualisatie van de Mariene Strategie deel I heeft van 2 maart tot en met 12 april ter inzage gelegen. De Mariene
Strategie is naar aanleiding van de ingediende zienswijzen nog op enkele punten aangepast en is in juli 2018 vastgesteld. Zie voor meer achtergrondinformatie de geactualiseerde Mariene Strategie (pdf, 13 MB)  en de Nota van Antwoord. (pdf, 960 kB)

Mariene Strategie Deel 2

De Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee 2012-2020 Deel 2, het KRM-Monitoringprogramma (pdf, 9.7 MB), is op 11 juli vastgesteld door de Ministerraad. Dit KRM-Monitoringprogramma bevat de operationele uitwerking van de 32 indicatoren uit de Mariene Strategie Deel 1 en zorgt er voor dat de voortgang richting beleidsdoelen en de effectiviteit van maatregelen voor de Nederlandse implementatie van de KRM wordt gemeten. Het KRM-Monitoringprogramma is op 11 juli 2014 vastgesteld door de Ministerraad.
Nadat de rapportages over het monitoringprogramma in 2014 ingediend zijn, voert de Commissie op grond van Art. 12, KRM weer een beoordeling uit (nog niet gepubliceerd).

Mariene Strategie Deel 3

De Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee 2012-2020, deel 3, het KRM-programma van maatregelen (pdf, 20 MB), is op 14 december 2015 definitief vastgesteld door het Kabinet en gepubliceerd. Op 16 juni 2016 heeft de Kamer deel 3 behandeld. Het programma van maatregelen maakt deel uit van de Beleidsnota Noordzee 2016-2021 (pdf, 22 MB) en het Nationaal Waterplan 2016-2021 (NWP2). (pdf, 20 MB) Het Nationaal Waterplan beschrijft het nieuwe waterbeleid voor de komende 6 jaar en kijkt vooruit naar 2050. De Beleidsnota Noordzee geeft een nadere uitwerking en onderbouwing van het Noordzee beleid dat in de hoofdtekst van het Nationaal Waterplan 2016-2021 is beschreven en is als zelfstandig leesbare bijlage bij het NWP2 opgenomen. Het programma van maatregelen KRM moet  in 2016 operationeel zijn.
Naar verwachting in 2017 komt de Europese Commissie op grond van Art. 16, KRM  met een beoordeling van de programma’s van maatregelen, waaronder de Nederlandse Mariene Strategie deel 3. Daarbij zal de Commissie toetsen of Lidstaten al verbeteringen in de implementatie hebben doorgevoerd.
Hiermee is de eerste implementatiecyclus (2012-2018) van de KRM afgesloten.

Een essentieel onderdeel van de mariene strategie wordt gevormd door het opstellen van  sociaal-economische analyses van kosten en baten van bepaalde activiteiten en maatregelen op de Noordzee. Vanaf 2010 zijn diverse sociaal-economische analyses uitgevoerd.

Tweede cyclus mariene strategie 2018 – 2024

In de periode 2018-2021 vindt een actualisatie plaats van de Mariene Strategie. Dat betekent dat eerst de (initiële) beoordeling van het mariene milieu, de goede milieutoestand en de milieudoelen worden geactualiseerd. Het ontwerp van deze actualisatie heeft van 2 maart tot en met 12 april ter inzage gelegen. Zie hiervoor platformparticipatie.nl/marienestrategie. De definitieve tekst van de actualisatie wordt medio 2018 vastgesteld.

De belanghebbenden bij de Noordzee, zoals het bedrijfsleven en milieu- en natuurorganisaties, zijn bij de voorbereiding  betrokken geweest. Ook het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM), waarin de verschillende belanghebbenden vertegenwoordigd zijn, heeft de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geadviseerd. Bij dit stakeholderproces is aangesloten bij het proces dat plaatsvindt om de Noordzeestrategie 2030 voor te bereiden.

Bij de voorbereiding van de geactualiseerde initiële beoordeling is het nieuwe besluit van de Europese Commissie (pdf, 373 kB), dat in het voorjaar van 2017 formeel wordt vastgesteld, uitgangspunt.

Het monitoringplan ondergaat in 2020 een actualisatie. Vervolgens wordt het programma van maatregelen KRM in 2021 geactualiseerd.