Bodembescherming Friese Front en Centrale Oestergronden

Eén van de maatregelen in de Mariene Strategie Deel 3 (Programma van maatregelen KRM) betreft bodembescherming op het Friese Front en de Centrale Oestergronden, in aanvulling op bodembeschermende maatregelen in Natura2000-gebieden. Eind 2015 is een kennistraject voor dit project afgerond met een maatschappelijke kosten-batenanalyse (mkba) waarin zes varianten voor te beschermen gebieden zijn beoordeeld op maatschappelijke kosten en baten. Visserijsector en natuurorganisaties zijn bij de opstelling van de mkba betrokken geweest en hebben hiervoor varianten ingebracht. De mkba is gebaseerd op een aantal onderliggende rapporten. Deze rapporten en die genoemd in de Mariene Strategie Deel 3 over het Friese Front en de Centrale Oestergronden kunt u hieronder bekijken.

In de loop van 2017 zullen de minister van IenM en de staatssecretaris van EZ na overleg met de stakeholders en de Tweede Kamer een voorstel voor een gezamenlijke aanbeveling van de belanghebbende Noordzeelanden aan de Europese Commissie voorleggen. Het voorstel (pdf, 69 kB) houdt in dat op drie gebieden met een totale omvang van 2000 km2 niet bodemberoerend gevist mag worden. De Commissie zal de bodembeschermingsmaatregel vervolgens in het Europese Gemeenschappelijk Visserij Beleid verankeren.

Achtergronddocumenten Bodembescherming Friese Front en Centrale Oestergronden