Besluitvorming

De Ministerraad stelt de Mariene Strategie vast. De bewindspersoon van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee en voor een tijdige en correcte implementatie ervan. Conform de Waterwet deelt de minister van IenM deze verantwoordelijkheid met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), vanwege diens verantwoordelijkheid voor de beleidsterreinen biodiversiteit, natuur en visserij.

In de mariene strategie komen zoveel onderwerpen en beleidsvelden samen, dat het ontwikkelen hiervan en de besluitvorming hierover in nauwe samenwerking met een aantal andere ministeries gebeurt. Het gaat dan om samenwerking tussen de volgende ministeries en bijbehorende onderwerpen:

  • LNV vanuit de implementatie van o.a. Natura2000 op zee, biodiversiteit en voor duurzame visserij;
  • Economische Zaken en Klimaat vanuit de verantwoordelijkheid voor ambities ten aanzien van duurzame energieproductie en efficiënte benutting van aardgas- en aardolievoorraden;
  • Defensie voor de defensiegebieden en activiteiten op zee;
  • IenW zelf vanuit haar medeverantwoordelijkheid voor o.a. de verontreiniging vanaf het land, scheepvaart en ook als verantwoordelijke voor o.a. zandwinning en suppletie ten behoeve van de kustbescherming, ophoogzand voor op het land en het tegengaan van overstromingsrisico’s. Daarbij is Rijkswaterstaat Zee en Delta de functioneel beheerder van de Noordzee.

In het Interdepartementale Directeuren Overleg Noordzee (IDON) vindt  de strategische afstemming tussen de ministeries over de  KRM-producten plaats binnen de bredere context van het integrale Noordzeebeleid en, waar nodig, specifieke aanpalende beleidsterreinen.