OSPAR-verdrag

Voor de vereiste internationale afstemming voor de Noordzee is OSPAR een belangrijk platform. Dit houdt onder andere in dat de Noordzeelanden die partij zijn bij OSPAR hun inhoudelijke beoordeling van het mariene milieu en de conclusies die ze daaruit trekken voor het gebruik van de Noordzee afstemmen met de andere landen die aan de Noordzee grenzen. Dit is uiteraard bedoeld om te voorkomen dat er geheel andere of zelfs tegenstrijdige strategieën ontstaan voor één en dezelfde zee.

De OSPAR Commissie (15 landen in het noordoostelijk Atlantisch gebied) en de EU zijn verdragspartijen) houdt zich bezig met de implementatie van OSPAR’s ‘North East Atlantic Environment Strategy’ (pdf, 468 kB). Er zijn verschillende thematische comités en werkgroepen binnen OSPAR die onder meer zorgen voor de afstemming van implementatie van de KRM op regionaal niveau. Nederland is actief in diverse van deze groepen. Periodiek wordt een Quality Status Report uitgebracht.

Common indicators

OSPAR behartigt de ontwikkeling van de zogenaamde ‘common indicators’ ten behoeve van de implementatie van de goede milieutoestand en de beoordeling ervan. OSPAR zorgt ook dat de monitoring van deze indicatoren operationeel wordt. In 2014 heeft de OSPAR Commissie het Joint Assessment and Monitoring Programme 2014-2021 vastgesteld. Dit JAMP moet bijdragen aan het tot stand komen in 2017 van een ‘Intermediate Assessment’. Deze tussentijdse beoordeling van de milieutoestand van de OSPAR-regio’s, waaronder de Noordzee, kunnen de  EU-lidstaten gebruiken bij de  herziening in 2018 van de initiële beoordeling voor de KRM. OSPAR zal de informatie uit het JAMP gebruiken voor het volgende Quality Status Report in 2021.

Joint documentation

De comités binnen OSPAR werken samen aan de ontwikkeling van maatregelen op regionaal niveau om de goede milieutoestand en milieudoelen onder de KRM te bereiken en te behouden. In verband met de door Lidstaten in te dienen KRM monitoringprogramma’s heeft de OSPAR Commissie in 2014 een ‘joint documentation’ uitgebracht dat de Lidstaten in hun rapportage aan de Europese Commissie kunnen gebruiken om aan te tonen wat het resultaat van regionale afstemming is (OSPAR publication 622/2014) (pdf, 2.3 MB).
In 2016 heeft de OSPAR Commissie opnieuw ‘joint documentation’ (pdf, 4.6 MB) beschikbaar gesteld zodat Lidstaten dit in hun rapportages aan de Europese Commissie kunnen verwerken. In deze joint documentation wordt ook het pakket maatregelen (‘acquis’) beschreven dat  OSPAR in de loop van de jaren heeft voorgesteld, de mate van implementatie van deze maatregelen en de identificatie van mogelijke gezamenlijke maatregelen in verband met het oplossen van grensoverschrijdende problemen. De joint documentation draagt bij aan de regionale afstemming van KRM programma’s van maatregelen van de lidstaten.
Een concreet voorbeeld van afstemming is het regionaal actieplan (RAP) voor marien zwerfvuil dat in juni 2014 is aangenomen, waarin afspraken voor regionale maatregelen zijn gemaakt om zwerfvuil in het mariene milieu terug te dringen.

Noordzeeloket | Rijksoverheid | OSPAR-verdrag

Documenten en publicaties

OSPAR Coordinates Monitoring in the North-East Atlantic

OSPAR Joint Documentation on Coordination of Measures (Marine Strategy Framework Directive)