Europees niveau

Na vaststelling van de KRM in 2008 zijn de EC en de Lidstaten in 2009 in verschillende werkgroepen begonnen met het uitwerken van de randvoorwaarden waarbinnen de lidstaten de richtlijn kunnen implementeren (de zogenaamde ‘Common Implementation Strategy’). Het Europese Unie Mariene Directeurenoverleg is een informeel overleg van de Europese Commissie en de Lidstaten dat twee keer per jaar bij elkaar komt om op hoog beleidsniveau hieraan sturing te geven. Dit directeurenoverleg laat zich bijstaan door een Marine Strategic Coordination Group (MSCG) en een aantal daaraan gekoppelde werkgroepen die de verschillende onderdelen van de implementatie afdekken.

Het Directoraat-Generaal Milieu (DG ENV) van de EC heeft hierbij een trekkende en prominente rol. Daarnaast zijn ook andere directoraten-generaal in meer- of mindere mate betrokken bij de uitvoering van de KRM. Het gaat dan om DG MARE (Maritieme zaken en visserij op zee), DG ENER (Energie) en DG ENTR (Ondernemingen en industrie).

Het Regelgevend comité op grond van artikel 25 van de KRM (‘Artikel 25 Comité’) heeft een zelfstandige functie en een eigen bevoegdheden onder de richtlijn. Het comité kan in tegenstelling tot het overleg van Mariene Directeuren formele besluiten nemen.
Voor de implementatie van de KRM is op 1 september 2010 vastgesteld: Besluit van de Commissie tot vaststelling van criteria en methodologische standaarden inzake de goede milieutoestand van mariene wateren (2010/477/EU). Inmiddels heeft het Artikel 25 Comité de besluitvorming afgerond over de opvolger van dit besluit: Laying down criteria and methodological standards on good environmental status and specifications and standardised methods for monitoring and assessment, and repealing Decision 2010/477/EU. Dit besluit wordt voorjaar 2017 formeel vastgesteld. Op basis van dit besluit zullen de Lidstaten hun nieuwe initiële beoordeling, milieudoelen en goede milieutoestand actualiseren (2018) als eerste stap in een nieuwe KRM-cyclus van zes jaar.

De documenten van de Common Implementation Strategie zijn te vinden op de website van de Europese Commissie: CIRCABC