Physical Natural Capital Accounts for the Dutch North Sea

Physical Natural Capital Accounts for the Dutch North Sea (CBS, 2019)

Deze studie betreft een eerste verkenning naar de mogelijkheden om te komen tot experimentele fysieke ecosysteemrekeningen (natuurlijk kapitaalrekeningen) voor het Nederlandse deel van de Noordzee. Het doel van deze analyse is vooral om te zien of het mogelijk is om een dergelijk stelsel van natuurlijk kapitaal rekeningen op te stellen conform nieuwe internationale richtlijnen, en door het daadwerkelijk uitwerken tevens meer inzicht te geven (en te krijgen) in hoe het er uiteindelijk uitziet en wat de mogelijke meerwaarde van een dergelijk systeem zou kunnen zijn.

De algemene conclusie is dat het haalbaar is om niet alleen voor terrestrische ecosystemen, maar ook voor mariene ecosystemen natuurlijk kapitaalrekeningen op te stellen. Op basis van direct beschikbare gegevens was het mogelijk om rekeningen op te stellen voor de omvang en de conditie van ecosystemen op de Noordzee en de ecosysteemdiensten die deze produceren (het fysieke deel van de natuurlijk kapitaal rekeningen).

Omdat het slechts een eerste verkenning betrof, is in deze eerste verkenning slechts een beperkt aantal conditie-indicatoren en ecosysteemdiensten uitgewerkt. Indien gewenst kan in de toekomst de omvang van de conditierekening en het fysieke aanbod- en gebruiksrekeningen voor ecosysteemdiensten verder worden uitgebreid, waardoor de gegevens relevanter worden voor de gebruikers. Belangrijke uitdagingen blijven echter bestaan, met name met betrekking tot de beschikbaarheid van gegevens, het samenstellen van tijdreeksen, en de allocatie van ecosysteemdiensten aan de verschillende ecosystemen.

Desalniettemin heeft het ontwikkelen van dergelijke natuurlijk kapitaal rekeningen duidelijke meerwaarde, onder meer voor het beleid:

  • Allereerst is het een uniform, vergelijkbaar internationaal systeem. Dit betekent dat cijfers van verschillende landen volgens dezelfde methodiek worden samengesteld en daardoor met elkaar kunnen worden vergeleken.
  • Het systeem combineert alle relevante gegevens over ecosystemen en biodiversiteit (fysieke en monetaire rekeningen) en er is een direct verband met de economie (nationale rekeningen).
  • De gebruikte gegevens zijn ruimtelijk expliciet, waardoor ze geschikt zijn voor het maken van kaarten, en consistent met andere statistieken en gegevensbronnen. Dit biedt een goede basis voor monitoring, ruimtelijke analyses, input voor beleidsanalyse en berekening van toekomstscenario's.

Bovengenoemde argumenten zijn reden geweest om te kijken wat de mogelijkheden zijn om in de komende jaren de natuurlijk kapitaal rekeningen voor de Noordzee verder uit te werken. Dit zou, zoals hierboven beschreven, onder meer betrekking kunnen hebben op het uitbreiden van de huidige fysieke rekeningen met meer conditie-indicatoren en ecosysteemdiensten, maar vervolgens zou ook kunnen worden gekeken of het mogelijk is om de fysieke rekeningen te koppelen aan monetaire waarden. Rekening houdend met de belangrijke uitdaging met betrekking tot de beschikbaarheid van gegevens, bestond de eerste stap uit het verzamelen van suggesties van toevoegingen en waarderingen van ecosysteemdiensten. Deze staan beschreven in het WEcR rapport van Wageningen Economic Research (2019).