Verdragen Noordzee

Het Nederlands Noordzeebeleid staat niet op zichzelf. Vrijwel alle aspecten van het beheer en gebruik raken aan grensoverschrijdende belangen. Immers: water en natuur, maar ook een belangrijk deel van het gebruik van de Noordzee én de effecten daarvan, zijn niet aan grenzen gebonden.

In de afgelopen halve eeuw zijn daarom wereldwijd en door de kuststaten in het Noordoost-Atlantisch gebied internationale verdragen gesloten om samen te reguleren wat geen enkel land alléén onder controle kan krijgen.

Internationale verdragen Noordzee

Internationale verdragen wegen zwaarder dan nationale wetgeving. Dat verklaart waarom het lang duurt voordat er een akkoord over is bereikt, waarna soms nóg eens lange tijd is gemoeid met het opnemen van de verdragsbepalingen in nationale regelgeving.

In de regel is er bij een internationaal verdrag geen hogere instantie die de nakoming ervan handhaaft. Elke verdragspartner draagt daarvoor zelf medeverantwoordelijkheid. Onderdeel van een verdrag is dan ook een stelsel van afspraken over goede voortgangsrapportages.