Bestuurlijke en juridische grenzen Nederlands Continentaal Plat

Legenda

Het "Nederlands Continentaal Plat" (NCP) is verdeeld in een aantal zones. Binnen de zonegrenzen zijn bepaalde bestuurlijk-juridische regels van toepassing. Het gebied tot 12 mijl uit de kust is de "Territoriale Zee". De meeste zones beginnen bij een basislijn die langs de Nederlandse kust loopt, ongeveer parallel aan de laagwaterlijn.

De 1- kilometergrens markeert het gebied van kustgemeenten en kustprovincies. Zij moeten hun stukje kuststrook in streek- en bestemmingsplannen opnemen en kunnen het gebruik ervan reguleren. Havengemeenten zoals Rotterdam en Vlissingen hebben vanwege anker- en aanloopgebieden een iets groter gebied tot hun beschikking, de grens ligt dus iets verder de zee in.

Binnen de 1-mijlszone gelden de ecologische doelstellingen uit de Europese Kaderrichtlijn Water, terwijl in Noord-Nederland de 3-mijlszone onder de Vogel- en Habitatrichtlijnen valt. Zes mijl uit de kust ligt een grens die voor de vissers van andere lidstaten van belang kan zijn. De EU-verordening voor de instandhouding en duurzame exploitatie van de visbestanden geeft aan in welke zones andere lidstaten mogen vissen. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk mogen dat bijvoorbeeld alleen in de zone van 6 tot 12 mijl, Denemarken en Duitsland echter in de zone van 3 tot 12 mijl. Als Beneluxland mag België in de gehele 12-mijlszone vissen. In de 12-mijlszone zijn ook de chemische doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water van toepassing.

Een andere bestuurlijk-juridische zone is de Exclusief Economische Zone (EEZ). In de EEZ (vroeger beperkt tot de 12-mijlszone, inmiddels uitgebreid tot het hele NCP) heeft Nederland het exclusieve recht op exploitatie van natuurlijke bronnen (bv olie of wind).

De grenzen van de 1-, 3-, 6- en 12-mijlszone worden aangepast aan de huidige basislijn elk half jaar. De wijzigingen zijn normaal erg klein. In de atlas wordt de kaart dan ook aangepast als het een duidelijke wijziging betreft. De huidige weergave is van de lente van 2009.