Noordzeeloket

Beleid en regelgeving

De aandacht voor het economisch belang van de Noordzee neemt toe. Naast bestaande en soms al eeuwenoude gebruiksfuncties, zoals scheepvaart en visserij, komen nieuwe innovatieve vormen van gebruik op, bijvoorbeeld energiewinning en maricultures. Tegelijkertijd neemt de noodzaak toe om het milieu van de Noordzee verder te verbeteren en het ecologisch systeem in stand te houden en te herstellen.

Het rijksbeleid voor het Nederlands deel van de Noordzee is erop gericht al deze belangen te laten samengaan:

  • door gebruik en ecologische draagkracht in balans te houden
  • door op basis van een structuurvisie en regie de beschikbare ruimte doelmatig en efficiënt in te delen
  • door duurzaamheid te verlangen van álle gebruiksfuncties.

Beheer en gebruik Noordzee

De uitvoering van dit beleid is mensenwerk. Meerdere ministeries en rond de tweehonderdvijftig organisaties en instellingen zijn erbij betrokken. Zij hebben in de praktijk houvast aan de regelgeving voor het beheer en gebruik van de Noordzee. Dat instrumentarium bestaat uit wetten, convenanten, verdragen en EU-regelgeving. Voor het beheer is het Noordzeebeleid uitgewerkt in het Integraal Beheerplan Noordzee 2015 (herziene publicatie in 2011).

Documenten en publicaties