Noordzeebeleid in het Nationaal Waterplan

Op 12 december 2008 heeft de ministerraad het ontwerp-Nationaal Waterplan vastgesteld. Dit plan van de toenmalige Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat beschrijft de maatregelen die genomen moeten worden om Nederland ook voor toekomstige generaties veilig en leefbaar te houden en de kansen die water biedt, te benutten. In het ontwerp-Nationaal Waterplan is het integrale Noordzeebeleid opgenomen. Het Noordzeebeleid geeft de algemene kaders voor (ruimtelijke) afstemming tussen de gebruikers van de zee onderling en in relatie tot het mariene ecosysteem.

Het (ontwerp) Nationaal Waterplan wordt vergezeld door de ontwerp-Beleidsnota Noordzee. De beleidsnota biedt een nadere onderbouwing en uitwerking van de beleidskeuzes in het Nationaal Waterplan. De Beleidsnota Noordzee kan als een zelfstandig document gelezen worden, maar maakt integraal onderdeel uit van het Nationaal Waterplan.
Noordzeeloket